خیلی ساده با یک نی مشکل حل میشه

حل مشکل گره خوردن زنجیر

خیلی ساده با یک نی مشکل حل میشه

خیلی ساده با یک نی مشکل حل میشه